PLANNEN EN DOELEN

Stichting Stem Zonder Gezicht wil met een compact kernteam van kundige, betrokken en actieve mensen een ‘cirkel van veiligheid’ vormen rondom de (vaak verborgen) arme gezinnen van Rotterdam.

 

De activiteiten en projecten van SzG zijn gebaseerd op de volgende belangrijke kernprincipes:

 • wij streven naar integrale dienstverlening bij armoede bestrijding
 • wij staan voor het wegnemen van drempels en obstakels
 • wij werken vanuit het principe van het matchen van vraag met aanbod
 • wij willen op een praktische manier mensen binnen kleinere communities in beweging krijgen om armoede werkelijk aan te pakken en zich in te zetten voor degenen die dat nodig hebben
 • wij staan voor het creëren van veilige omgevingen en waardegestuurde overdracht van kennis

 

Alle activiteiten van Stichting Stem Zonder Gezicht zijn gebaseerd op de volgende kernbegrippen:

 • bewustwording van de aard en de kern van het probleem armoede
 • inspireren (van communities) tot doen en delen
 • beïnvloeden van bestaand armoede beleid
 • empowerment van kinderen en jongeren

Bewustwording

Stichting Stem Zonder Gezicht spant zich in om bewustwording te vergroten mede door antwoorden te geven op de volgende vragen:

 • wat is armoede werkelijk?
 • wat is de impact op alle levensgebieden? 
 • hoeveel gezinnen leven in armoede?
 • waarom treft het uiteindelijk ons allemaal?

SzG maakt actief en intensief gebruik van diverse (sociale) media, zoals kranten, tv, facebook, onze website etc om het probleem en de mogelijke oplossingen aan te kaarten.

 

Wij maken zo veel mogelijk gebruik van media door interviews te geven via de kranten (AD, NRC et.) en de radio (open Rotterdam, Radio Rijnmond) om het bewustzijn te vergroten. 

 

Beïnvloeden van beleid

SzG neemt actief deel aan verschillende platforms over armoede in Rotterdam. Oprichtster Vanessa Umboh is bijvoorbeeld lid van de RAB - de Rotterdamse Armoedebestrijdingsbeweging.

 

Er worden gesprekken gevoerd met (plaatselijke en landelijke) politici, kopstukken uit de hulpverlening. Bovendien worden mensen die zelf in armoede leven gemotiveerd om zelf hun stem te laten horen.

 

Vanessa Umboh  gebruikt haar eigen armoedeval-verhaal om het taboe en de schaamte te doorbreken en om beleidsmakers bewust te maken dat wij armoede iedereen kan raken. Armoede is geen keuze.  

 

Vanessa Umboh leunt daarbij op haar jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening, waarbij onder andere gewerkt werd vanuit het principe ‘Assertive Community Treatment”, oftewel ACT en de presentietheorie van Prof. dr. A.J. Baart. 

Inspiratie

Armoede is een maatschappelijk vraagstuk dat het beste op wijkniveau aangepakt kan worden.

 

Door overzichtelijke kleinschalige projecten te creëren, brengen wij Rotterdammers in kleinere communities in beweging. Wij willen hiermee bereiken dat er een betrokken gemeenschap ontstaat die steeds meer op eigen kracht, samen met elkaar voor elkaar gaan zorgen. 

Op deze wijze willen wij de stad Rotterdam inspireren en in beweging brengen om draagvlak te creëren, waarbij elke burger/Rotterdammers zijn verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van 'onze' kinderen.

Op deze manier laten wij zien wat allemaal mogelijk is als je betrokkenheid toont, bereid bent om te delen en samen de krachten weet te bundelen voor een gemeenschappelijk doel.
Onze projecten komen tot stand door diverse partijen bij elkaar te brengen.
Het resultaat is heel veel blije kinderen, zonder ook maar een cent uit te geven.  Dat is dus de kracht van een betrokken gemeenschap.  

Empowerment van kinderen en jongeren

SzG werkt aan twee concrete projecten met betrekking tot empowerment van kinderen en jongeren.

 

Onderzoek toont aan dat de hersenen in de vroege jaren van het leven het meest ontvankelijk zijn voor mentale en emotionele invloeden en dat ervaringen in die tijd levenslange effecten hebben op de ontwikkeling van het brein.

 

Binnen arme gezinnen vindt onbedoeld veel emotionele verwaarlozing plaats van kinderen, wat tot chronische stress en minderwaardigheidscomplexen kan leiden.

 

SzG hecht aan de waarde aan het invloed van kunst en cultuur bij het ontwikkelen van eigenwaarde, talent en zelfkennis bij kinderen en jongeren.

 

Onderzoek toont aan dat kinderen uit sociaal zwakkere omgevingen, die op scholen zitten waar veel aan cultuur gedaan wordt, twee keer zoveel kans maken op een geslaagde (werkzame) toekomst, dan kinderen die op scholen zitten waar dit cultuurbeleid ontbreekt.