WERKWIJZE

De statutaire doelstelling van de stichting Stem zonder Gezicht luidt: een stem geven aan kinderen die niet in hun basisbehoeften worden voorzien en het werken aan bewustwording van deze problematiek in de samenleving, door middel van het aandacht vragen via diverse communicatiekanalen, zoals sociale media, radio en televisie, geprinte media, via theater en overige kunstvormen in de ruimste zin.

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend het inzetten van wettige middelen zoals:

  • het initiëren van projecten die de kracht van saamhorigheid bevorderen;
  • het maken van community buildings-projecten;
  • een platform zijn om verbindingen te leggen en bruggen te bouwen tussen allerlei lagen in de stad, inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen enzovoorts;
  • het organiseren van evenementen, zoals charity- en benefietevenementen en gala’s;
  • het geven van voorlichtingen, trainingen en het ontwikkelen van trajecten en het faciliteren van jongeren om hen in hun kracht te zetten;
  • het bevorderen van hun sociale en emotionele ontwikkeling;
  • het organiseren van evenementen om de creativiteit van kinderen te stimuleren en verder te ontwikkelen;
  • alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijke zijn;
  • het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt met giften, donaties en opdrachtverstrekkingen. Dit tracht zij te bewerkstelligen door het indienen van werkplannen bij Goede Doelen Fondsen en Maatschappelijke en Culturele Fondsen; het werven van donateurs en het interesseren van bedrijven voor het bijdragen in natura of financiële giften en sponsorbedragen.


Het projectteam

Vannesa Umboh (05-08-1978) 

 

Aanjager Stem zonder Gezicht 

 


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de stichting is erop gericht te belonen volgens maatstaven die in de welzijn- en zorgverlenende sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. Bestuursfuncties bij SzG zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden. Werkzaamheden uitgevoerd door bestuursleden en vrijwilligers zoals het uitvoeren van de administratie, het voeren van de boekhouding, het bijhouden van de website en het onderhouden van contacten worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid.

Beschrijving van de administratieve organisatie

De penningmeester houdt de financiële administratie bij met een compact boekhoudprogramma. De projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd [Toys4 all: speelgoedwinkel en speelgoedbus en het wij(k)diner] zijn allemaal uitgevoerd op basis van donaties van verschillende kleine bedrijven en particulieren en met behulp van bestuursleden en vrijwilligers. In het voorjaar van 2018 zal de eerste financiële verslaglegging worden gedaan van het oprichtingsjaar 2017.

Beschrijving van de administratieve organisatie

Het werken met kwetsbare groepen brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee, die wij als organisatie buitengewoon serieus nemen. Wij stellen niet alleen aan onszelf en de projecten waar wij mee samenwerken eisen, ook ten aanzien van vrijwilligers nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilig werken: We ontwikkelen hiervoor een aanmeldformulier: Daarin wordt o.a. gevraagd naar ervaring, een verklaring omtrent goed gedrag en minimaal 1 betrouwbare referentie.